11 chủ điểm ngữ pháp ôn thi KET Cambridge thí sinh cần biết

0
1704

Trong bài thi KET xuất hiện đa dạng những cấu trúc ngữ pháp mà thí sinh cần hiểu rõ để đạt số điểm cao nhất có thể.  Bài viết dưới đây tổng hợp danh mục 11 chủ điểm ngữ pháp KET Cambridge được khuyến nghị mà thí sinh nhất định phải nắm vững để hoàn thành tốt bài thi.

Key English Test (KET) tương đương với cấp độ sơ cấp A2 trên Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR). Là một chứng chỉ tiếng Anh của Hội đồng khảo thí Cambridge, KET có giá trị vĩnh viễn và hiện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh.

Đạt trình độ A2, người học có khả năng giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh và nắm vững các đề mục ngữ pháp dưới đây.

1. Động từ khuyết thiếu

 • Can: diễn ta khả năng ai đó có thể làm gì đó, yêu cầu, sự cho phép

Eg: I can play the guitar.

Can I have two coffees and a coke, please?

Can I open the window in here?

 • Could: diễn tả khả năng,  yêu cầu lịch sự

Eg: Last year I couldn’t play basketball

Could you help me fix my car?

 • Would: diễn tả yêu cầu lịch sự

Would you open the door for me, please?

 • Will: diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai
 • Shall: diễn tả gợi ý, lời đề nghị

Eg: Shall I make you a coffee?

 • Should: diễn tả lời khuyên

You should do as he says.

 • May: diễn tả khả năng chuyện gì có thể xảy ra

Eg: The road may be blocked.

 •  Might: diễn tả khả năng chuyện gì có thể xảy ra

Eg: We might go to the concert.

 • Have (got) to: diễn tả sự bắt buộc

EG: You have got to start at once.

 • Ought to: diễn tả sự bắt buộc

Eg: You ought to be back by 10 o’clock.

 • Must: diễn tả sự bắt buộc

Eg: You must call early.

 •  Mustn’t: diễn tả sự cấm đoán

Eg: You mustn’t smoke in here.

 • Need: diễn tả sự cần thiết

Eg: Let’s forget about it. No one need know about it

 • Needn’t: diễn tả sự không cần thiết

Eg: You needn’t take off your shoes.

2. Các thì

 • Thì hiện tại đơn: diễn tả trạng thái, thói quen…(và các động từ không dùng ở thì tiếp diễn)
 • Thì hiện tại tiếp diễn: diễn tả kế hoạch và hoạt động trong tương lai, các hành động tại thời điểm nói
 • Thì hiện tại hoàn thành: diễn tả hành động vừa mới xảy ra với just, hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định thời gian với yet, already, never, ever; hành động chưa hoàn tất với forsince
 • Thì quá khứ đơn: diễn tả các hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ
 • Thì quá khứ tiếp diễn: hai hay nhiều hành động diễn ra song song trong quá khứ; hành động đang diễn ra trong quá khứ thì bị một hành động khác xen vào, chia ở thì quá khứ đơn
 • Diễn tả tương lai với going to
 • Diễn tả tương lai với will và shall: lời đề nghị, lời hứa, dự đoán…
ngu-phap-on-thi-ket-cambridge-11-chu-diem-thi-sinh-can-biet
Để đạt trình độ tiếng Anh A2, Cambridge khuyến nghị thí sinh ôn luyện và nắm vững 11 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh. (Ảnh: Pixabay)

3. Các thể của động từ

 • Thể khẳng định, phủ định, và nghi vấn
 • Thể mệnh lệnh
 • Động từ nguyên mẫu (động từ nguyên mẫu có hoặc không có to) sau động từ và tính từ

Eg: I hope to visit Disneyland someday.

I’m very pleased to see you again.

Danh động từ (dạng đuôi –ing) đứng sau động từ và giới từ

Danh động từ (dạng đuôi –ing) giữ chức năng chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu

Thể bị động ở thì hiện tại đơn (am/is/are done) và quá khứ đơn (was/were done)

Các dạng câu hỏi ngắn (Eg: Can you?) và câu trả lời ngắn (Eg. No, he doesn’t)

4. Mệnh đề

 • Mệnh đề chính

Eg: Carlos is Spanish.

 • Mệnh đề liên kết

Eg: Carlos is Spanish and his wife is English.

 • Mệnh đề phụ theo sau các từ surecertain

Eg: I’m sure (that) she’s a doctor.

 • Mệnh đề phụ theo sau know, think, believe, hope

Eg: I hope you’re well.

 • Mệnh đề phụ theo sau say, tell

Eg: She says (that) she’s his sister.

 • Mệnh đề phụ theo sau if, when, where, because

Eg: I’ll leave if you do that again.

He’ll come when you call.

He’ll follow where you go.

I came because you asked me.

5. Thể nghi vấn

 • Thể nghi vấn với What; What + danh từ

Eg: What are you doing?

What number is your house?

 •  Where; When

Eg: Where did you see him yesterday?

Where did you see him?

 • Who; Whose; Which

Eg: Who are you phoning?

Whose house is that?

Which is better exercise-swimming or tennis?

 • How; How much; How many; How often; How long; etc.

Eg: How does it work?

How much are those earrings?

How many people were there?

How often do you go swimming?

 • Why

Eg: Why do you get upset just because you got one bad grade?

6. Danh từ

 • Danh từ số ít và số nhiều
 • Danh từ đếm được và không đếm được sử dụng sau some và any

Eg: Would you like some coffee?

She asked if we had any questions.

 • Danh từ trừu tượng

Eg: Happiness, honesty, liberty, etc.

 • Danh từ ghép

Eg: policeman, boyfriend, dining-table

 • Cụm danh từ

A well-kept garden

 • Sở hữu cách

Eg: My Dad’s car

My parents’ house

 • Sở hữu cách kép

Eg: a friend of theirs

7. Đại từ

 • Đại từ nhân xưng: I, you, we, they…
 • Đại từ sở hữu: mine, yours…
 • Đại từ phản thân: myself, himself…
 • Đại từ chỉ định: this, that, these, those
 • Đại từ bất định: some, any, something, one …
 • Đại từ số lượng: one, something, everybody …
 • Đại từ quan hệ: who, which, that
 • Các từ hạn định (determiners) bao gồm: mạo từ a(n), the, đại từ chỉ định, đại từ số lượng, tính từ sở hữu.
KET Cambridge gồm 3 bài thi Nghe, Đọc và Viết, và Nói với các chủ đề ngữ pháp xuyên suốt trong các câu hỏi. (Ảnh: Cambridge)

8. Tính từ

 • Các tính từ chỉ màu sắc, kích thước, hình dáng, chất lượng, xuất xứ
 • Tính từ vị ngữ (predicative): The child was afraid
 • Tính từ thuộc ngữ (attributive):  a black cat
 • Tính từ so sánh hơn và so sánh hơn nhất
 • Các cấu trúc tính từ so sánh: (not) as … as, not … enough to, too … to …
 • Trật tự của tính từ: opinion – size – physical quality – shape – age – color – origin – material – type – purpose

Eg: It’s a long, narrow, plastic brush.

She is a beautiful, tall, thin, young, black-haired, Scottish woman.

 • Phân từ có chức năng như tính từ: A sleeping child

9. Trạng từ

 • Trạng từ chỉ cách thức:  quickly, carefully
 • Trạng từ chỉ tần suất: often, never, twice a day
 • Trạng từ chỉ thời gian xác định: now, last week
 • Trạng từ chỉ thời gian bất định: already, just, yet
 • Trạng từ chỉ mức độ: very, too, rather
 • Trạng từ chỉ nơi chốn: here, there
 • Trạng từ chỉ phương hướng: left, right, along
 • Trạng từ chỉ trật tự: first, next
 • Vị trí của trạng từ: trước động từ, sau động từ, cuối mệnh đề
 • Trạng từ ở cấp so sánh hơn và hơn nhất.

10. Giới từ

 • Giới từ chỉ vị trí: to, on, inside, next to, at (home)
 • Giới từ chỉ thời gian: at, on, in, during
 • Giới từ chỉ phương hướng: to, into, out of, from
 • Giới từ chỉ cách thức, phương tiện: by, with
 • Cụm giới từ: at the end of, in front of, etc.
 • Giới từ đứng trước danh từ và tính từ: by car, for sale, on holiday

11. Từ nối

 • and, but, or
 • when, where, because, if

Trong bài thi KET Cambridge, thí sinh sẽ gặp những cấu trúc ngữ pháp có thể không được liệt kê trong các đề mục này, nhưng đó chỉ là kiến thức nền, không phải trọng tâm kiểm tra của bài thi. Theo Cambridge khuyến nghị, 11 chủ điểm ngữ pháp KET Cambridge trên đây là những kiến thức nền tảng thí sinh nhất cần nắm vững để đật điểm cao trong kì thi này.

Mời phụ huynh tham khảo phòng luyện thi ảo Cambridge tại đây với giá chỉ từ 290k với lượng đề thi được biên soạn cập nhật liên tục để giúp con em mình ôn luyện vững vàng cho các kì thi tiếng Anh Cambridge https://www.flyer.vn/

Nguồn: cambridgeenglish.org